Tyvene on Kokenut ja ammattitaitoinen palvelutalojen rakennuttaja

Kartoitetaan yhdessä mahdollisuuksia yhteisen palveluasuntohankkeen käynnistämiselle ja laaditaan hankkeelle toteutussuunnitelma.

OTA YHTEYTTÄ

   

   

  Vahvan kasvun ja toiminnan vakiinnuttamisen vuosi 2011

  Tyvene Oy:lle vuosi 2011 oli edellisen vuoden tapaan vahvan kasvun vuosi. Vuoden 2011 aikana valmistui kahdeksan uutta palvelutaloa. Yhtiöllä on omistuksessaan nyt 22 palvelutaloa, joissa on yh-teensä 1173 palveluasuntoa pääasiassa huonokuntoisille ja muistihäiriöisille ikääntyneille. Tyvene -konsernin liikevaihto kaksinkertaistuu edellisestä vuodesta n. 4 miljoonaan euroon ja tasearvo oli vuoden 2011 lopussa n. 87 miljoonaa (68 M €) euroa.

  Tyvene Oy on alan toimijoiden keskuudessa vakiinnuttanut asemansa vakavaraisena, yhteiskunta-vastuullisena palveluasuntojen omistajana ja rakennuttajana. Tyvene Oy:n tunnettuus on lisääntynyt, mutta erityisesti kunnissa yhtiön tunnettuutta pyritään edelleen parantamaan ja yhteistyötä lisäämään toteuttamalla tehostetun hoivan palvelutaloja kuntien tarpeisiin. Sijoittajien kilpailuttaminen palvelu-asuntotuotannon omistajaksi ja vuokranantajaksi on uusi toimintatapa, jossa Porvoon kaupunki on ollut edelläkävijänä. Mielenkiinnolla seuraamme kuinka vauhdikkaasti tämä Kuntaliitonkin suosima tapa yleistyy kunnissa hoivapalveluiden kilpailutuksen ohella.

  Vuonna 2012 Tyvene Oy:n palveluasuntomäärän kasvu tasaantuu ja jatkossa uusia palvelutaloja on-kin tarkoitus toteuttaa 2-4 kpl vuosittain. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn investoin-tiavustus- ja korkotukilainavarauksia Tyvene-konserni sai tänä vuonna kolmelle uudelle palveluasun-tohankkeelle. Hankkeista yksi toteutetaan kehitysvammaisille ja muut ikääntyneiden käyttöön. Uu-sien hankkeiden rakennustyöt on tarkoitus käynnistää kesän ja syksyn 2012 aikana.

  Tänä vuonna ARAn investointiavustuksia myönnettiin viime vuoden tapaan erityisesti kehitysvam-maisten ja mielenterveyskuntoutujien hankkeisiin, mutta sen sijaan ikääntyneiden hankkeiden määrä väheni viime vuodesta. Syynä tähän lienee ARAn elokuussa 2011 julkistamien erityisryhmien palve-luasuntojen hanke- ja asuntokokoon liittyvät uudet suunnitteluohjeet, jotka olennaisesti muuttavat eri-tyisesti kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien hankekokoa ja nostavat väistämättä näiden ryhmien asuntokohtaista hankintahintaa reilusti sekä vuokratason kohtuuttomaksi ilman ARAn mer-kittävää jopa 50 %:n avustusta. Hankekokojen pienentyessä ja viranomaismääräysten kiristyessä tulee erittäin haastavaksi, ellei jopa mahdottomaksi toteuttaa kohtuuhintaista erityisryhmien asumista ilman Aran merkittävää investointiavustusta ja korkotukilainaa. Osin tästä syystä avustusmääräraho-ja ei riittänyt myöskään ikääntyneiden hankkeisiin enää viime vuoden tapaan.

  Myös energiatehokkaisiin ja uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin investointiratkaisuihin kannustavat suunnitteluohjeet ovat tuoneet ja tuovat jatkossakin lisähaasteita kohtuullisten investointikustannusten ja vuokratason saavuttamiseen. Jää nähtäväksi kuinka paljon näiden uusien suunnitteluohjeiden ja energiatehokkuusratkaisujen seurauksena toteutuu uusia kohtuuhintaisia palveluasuntohankkeita ja erityisesti kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien kohteita vuosittain.

  Tyvene Oy:n yhteistyö niin kuntien, rahoittajien, viranomaisten kuin muidenkin yhteistyökumppanei-den kanssa on ollut hedelmällistä. Hoivaoperaattoreiden kanssa on tehty hyvää ja kehityshenkistä yhteistyötä uusien hankkeiden käynnistämiseksi suhdanteiden muutosten tuomista rakentamiskus-tannus – ja rahoitushaasteista huolimatta. Vuodesta 2010 vuoteen 2011 nousi myös Tyvenen asunto-kohtaiset rakentamiskustannukset lähes 15 % noin 100.000 euroon / asunto.

  Tyvene Oy:n tekemän asukas- ja käyttäjätyytyväisyystutkimuksen mukaan palvelutaloissa asuvat asukkaat omaisineen kuin myös henkilökunta ovat pääosin erittäin tyytyväisiä Tyvenen omistamiin palvelutaloihin. Tutkimuksessa esiintyneet vähäiset epäkohdat on huomioitu uusien hankkeiden suunnittelussa ja myös talojen teknistä ylläpitoa on yhdessä vuokralaisen kanssa parannettu asu-mismukavuuden, toimivuuden sekä energiatehokkuuden lisäämiseksi.

  Vuonna 2012 tavoitteena on edelleen kehittää palvelutalokonseptia yhteistyökumppaniemme kanssa sekä erityisesti lisätä yrityksen tunnettuutta ja yhteistyötä kuntakentässä.

  Yhteistyöterveisin

  Marja Kokko
  toimitusjohtaja