Tyvene on Kokenut ja ammattitaitoinen palvelutalojen rakennuttaja

Kartoitetaan yhdessä mahdollisuuksia yhteisen palveluasuntohankkeen käynnistämiselle ja laaditaan hankkeelle toteutussuunnitelma.

OTA YHTEYTTÄ

   

   

  Tyvenen vastuullisuusraportti

  Vastuullinen rakennuttaja, omistaja ja vuokranantaja

  Tyvenen päätöksentekoa ja työtä ohjaavat Tyvenen arvot ja vastuulliset toimintaperiaatteet. Vastuullisuus on oleellista sekä kestävän taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi että luottamuksen rakentamiseksi niin asiakkaidemme kuin yhteistyökumppaneidemmekin välille.

  Yleishyödyllisen yhtiön toimintaperiaatteita noudattaen taloudellisesti kohtuullinen kannattavuus ja hyvä hallinnointitapa luovat perustan toiminnallemme. Tavoitteena meillä on vastuullisen toiminnan jatkuva kehittäminen niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristövastuunkin näkökulmasta.

  Vastuullisina toimintatapoina

  1. Noudatamme lakeja, säännöksiä ja viranomaisten määräyksiä edellyttäen sitä myös myös yhteistyökumppaneiltamme
  2. Työntekijöinä ja yrityksemme edustajina toimimme aina työnantajamme edun mukaisesti
  3. Suhtaudumme lahjontaan kielteisesti yrityksessä hyväksytyn ohjeistuksen periaatteiden mukaisesti
  4. Olemme puolueettomia emmekä rajoita kilpailua millään tavalla
  5. Kunnioitamme yrityssalaisuuksia ja asiakastietojen luottamuksellisuutta säilyttäen tiedot turvallisesti
  6. Luomme yhdessä hyvän työyhteisön reilulla, arvostavalla ja luotettavalla toiminnallamme
  7. Varmistamme aidolla, avoimella vuorovaikutuksella ja viestinnällä myös asiakkaidemme liiketoiminnan hyödyt ja hyvän asiakastyytyväisyyden
  8. Turvaamme vastuullisella ja rehellisellä toiminnalla yrityksen maineen

   

  Panostamme rakennuttamiemme ja omistamiemme palvelurakennusten laatuun ja turvallisuuteen. Yhteistyökumppaneidemme kanssa kannamme yhdessä vastuumme siitä, että asiakkaamme voivat luottaa asiantuntemukseemme, palveluihimme sekä tuotteidemme laatuun ja turvallisuuteen.

  Rakennuttamisessa ja ylläpidossa toimimme harmaan talouden torjumiseksi hyväksymällä urakoitsijoiksi ja ylläpidon palveluntuottajiksi vain tilaajavastuu.fi:n luotettava kumppani-palveluun rekisteröidyt yritykset ja rajoitamme urakkaketjutuksen pääsääntöisesti yhteen tilaajalla hyväksytettävään aliurakkatasoon.

   

  Rakennusten omistamisessa ja vuokraamisessa luomme yhteistyössä pitkäaikaisten, luotettavien kumppaneidemme kanssa parasta osaamista hyödyntäen lisäarvoa niin asiakkaille kuin sidosryhmillekin. Haluamme olla asiakaslähtöisiä, joten asiakastyytyväisyys on meille tärkeä. Asiakastarpeiden ymmärtämiseksi ja niihin vastaamiseksi käymme tiivistä vuorovaikutusta asiakkaidemme kanssa. Asiakastyytyväisyyttä myös mitataan säännöllisesti. Haluamme tuottaa erinomaisen asiakaskokemuksen ja olla alan arvostetuin vuokranantaja.

  Edellytämme myös niin itseltämme kuin kumppaneiltammekin ammattitaitoa ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Näin luomme puitteet yhteistyölle, joka on vastuullista, kannattavaa ja kestävää myös pitkällä aikavälillä.

  Tiimimäinen työyhteisö

  Tyvene tarjoaa mielenkiintoisia ja monipuolisia työtehtäviä sekä mahdollisuuden kehittyä omassa työssään. Uskomme, että merkityksellinen työ on motivoivaa ja innostavaa. Pienen työyhteisömme perusta on yhdessä rakennetut arvot sekä avoin ja joustava työkulttuuri. Työyhteisömme toiminta ja johtaminen perustuvat sekä Tyvenen arvoihin että vastuullisiin toimintatapoihin, joita ovat lain- ja oikeudenmukaisuus, läpinäkyvyys ja reiluus.

   

  Työskentelemme tiimimäisesti kunkin osaamista arvostaen ja toisiamme tukien.  Työaika joustaa työn määrän ja henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Jatkuvaan kouluttautumiseen, uuden oppimiseen ja oman työn jatkuvaan kehittämiseen kannustetaan. Liikunta- ja kulttuuriseteleillä tuetaan vapaa-ajan harrastuksia ja työhyvinvointia. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa seurataan henkilökohtaisten kehitystavoitteiden lisäksi yrityskulttuurin, työilmapiirin ja työhyvinvoinnin kehittymistä. Vakituisen henkilöstön työsuorituksen arviointi ja palkitseminen on myös käytössä.

   

  Huolehdimme työolojen fyysisestä sekä henkisestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä panostamalla työolosuhteisiin, avoimeen vuorovaikutukseen ja työtyytyväisyyteen, jota myös mitataan. Tyveneläisten käytössä on myös laajat, helposti saavutettavat työterveyshuollon palvelut.

   

  Ympäristö- ja elinkaariystävällistä rakennuttamista ja ylläpitoa

  Sekä rakentamisen että asumisen aikaisesta energian ja materiaalin kulutuksesta syntyy merkittäviä ympäristövaikutuksia. Pyrimme pienentämään ympäristön haitallisia vaikutuksia sekä elinkaarikestävillä että energiatehokkailla ratkaisuilla. Palvelutalojen suunnittelua ja rakentamista ohjataan Tyvenen laatuohjeistuksella, jossa huomioidaan ratkaisujen ympäristövaikutukset. Laatuohjeistuksen mukaan valitut materiaalit tulee olla elinkaarikestäviä, ympäristö- ja sisäilmaystävällisiä sekä energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä rakennuksen koko elinkaari huomioiden.

  Kaikista palvelutaloistamme on laadittu energiatodistukset. Rakennusvaipan hyvällä lämmöneristyskyvyllä ja tiiviydellä on suuri merkitys energiatehokkuuteen.  Useisiin palvelutaloihin toteutetuilla maalämpö-/maakylmäjärjestelmällä tehdään merkittäviä energiansäästöjä. Vuonna 2016 valmistui jälleen uusi geoenergiaa hyödyntävä palvelutalo ja konsernin omistuksessa on nyt kuusi uusiutuvaa energiaa hyödyntävää palvelutalokohdetta. Tyvenen palvelutalokannasta noin 18 % hyödyntää lämmöntuotossaan kokonaan tai osittain maalämpöä. Maalämmön ja maakylmän lisäksi myös nykyaikaisen kiinteistöautomatiikan tehokas hyödyntäminen tuo merkittäviä energiansäästöjä. Palvelutaloihin toteutetuilla led-valaistuksilla ja älykkään valaistuksen ohjausjärjestelmäkokeilulla pyritään parantamaan myös palvelutalojen energiatehokkuutta.  Optimaalista energiankulutusta etsitään myös tarpeen mukaisesti toimivalla ilmastoinnilla sekä energiankulutuksen ja ylläpitotoimien säännöllisellä seurannalla ja huoltotoimia ohjeistamalla, eri rakennusten raporttien vertailulla sekä kulutuspoikkeamien syitä selvittämällä.

  Energian ja vedenkulutus vuonna 2016  vertailtuna vuosiin 2015 ja 2014

                                         2016                                        2015                                   2014
  Lämpö                      8733 MWh  ( 29,6 kWh/brm3)           7390 MWh  ( 28,4 kWh/brm3)       5212 MWh  ( 32 kWh/brm3)
  Sähkö                      7747 MWh  (94,8 kWh/brm2)           7239 MWh  (98 kWh/brm2)         4550 MWh  (100,4 kWh/brm2)
  Vesi                         78448 m3    (959,5 dm3/brm2)       74374 m3   (965,5 dm3/brm2)   45720 m3   (1008,9 m3/brm2)

   

  Sähköenergian kulutus laski n. 3 %, mutta lämpöenergian kulutus nousi 4 % edellisestä vuodesta käyttäjien toimista johtuen.  Ilmaisen geoenergian osuus lämpöenergian kulutuksesta oli yhteensä n. 1033 MWh eli 12 % käytetystä lämpöenergiasta. Vedenkulutus laski hieman (- 1 % ).

  Palvelutaloissa on syntyvien jätteiden määrä merkittävä. Tyvenen tavoitteena on toteuttamalla tehokas jätteidenkeräys ja -lajittelupiste edistää palvelutaloissa syntyvien jätteiden lajittelua sekä vähentää kierrätykseen tai energiantuottoon kelpaamattomia jätemääriä vuokralaisten toimesta.  Palvelutaloissamme myös asukkaiden turvallisuus (esim. paloturvallisuus) on erittäin tärkeää, minkä johdosta turvallisuusjärjestelmien testaamisen ja huollon toteutumista säännöllisesti valvomme ja kartoitamme.

  Energiatehokkaalla, niin ympäristöä kuin asukkaitakin huomioivalla rakentamis- ja ylläpitotoiminnalla alennetaan samalla myös asukkaiden vuokratasoa. Vastuullisuus sisältyy Tyvenen kaikkeen toimintaan, arvoihin sekä visioon.