Tyvene on Kokenut ja ammattitaitoinen palvelutalojen rakennuttaja

Kartoitetaan yhdessä mahdollisuuksia yhteisen palveluasuntohankkeen käynnistämiselle ja laaditaan hankkeelle toteutussuunnitelma.

OTA YHTEYTTÄ

   

   

  Tyrehtyykö hoiva-asumisen orastava kasvu tonttipulaan?

  Tyvene Oy:lle valmistui viime vuonna yhteensä neljä uutta palvelutaloa Seinäjoelle, Ouluun, Joensuuhun ja Kouvolaan. Rakenteilla on palvelutalokohteet Helsinkiin, Hämeenlinnaan, Kaarinaan, Turkuun ja Parikkalaan. Yhtiöllä on omistuksessaan nyt 27 toiminnassa olevaa palvelutaloa, joissa on yhteensä noin 1500 palvelu-asuntoa ympäri Suomea pääasiassa huonokuntoisille ja muistihäiriöisille ikääntyneille. Tyvene rakentaa palve-luasuntoja myös kehitysvammaisille Aran asettamien kriteerien mukaisesti. Pääosin omakustannusperusteisis-ta vuokratuotoista koostuva Tyvene -konsernin liikevaihto pieneni edellisestä vuodesta jonkin verran 4,5 mil-joonaan euroon lähinnä korkokulujen pienenemisen vuoksi, josta hyötyvät erityisesti vuokralaiset. Tasearvo vuoden 2013 lopussa oli n. 123 miljoonaa (110 M €) euroa.

  Tyvene Oy:tä pidetään sekä kuntien että hoivapalveluyritysten keskuudessa luotettavana ja asiakaslähtöisenä yhteistyökumppanina. Porvoon kaupunki valitsi sijoittajakilpailussa Tyvenen voittajaksi toteuttamaan energia-tehokkaalle Skaftkärrin alueelle suunnitellun ikääntyneiden palvelutalon. Hanke sai tänä keväänä myös ARA:n investointiavustus- ja korkotukilainavarauksen. Hankkeen suunnittelu etenee vauhdikkaasti tavoitteena käyn-nistää rakentaminen heti kesälomien jälkeen.

  Taloussuhdanteista huolimatta edelleen nousseet rakentamiskustannukset aiheuttavat haasteita uusille raken-tamispäätöksille. Erityisesti pieniin maksimissaan 15 asuntoisiin erityisryhmien palveluasuntokohteisiin koh-distuu merkittäviä kustannuspaineita. ARAn suositusten mukainen entistä pienempi hankekoko uhkaa tyreh-dyttää erityisryhmien palveluasuntojen uustuotannon lähes kokonaan sekä korkeiden rakentamiskustannusten että pienen hankekoon nostamien hoivakustannusten vuoksi. Pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa suu-ria haasteita palvelutalojen uustuotannolle aiheuttaa myös palvelutalotonttien heikko saatavuus. Palvelutalo-tontteja ei ole kaavoitettu tarpeeseen nähden riittävästi. Usein myös sijainniltaan ja rakennusoikeusmäärältään palvelutalolle soveltuvan asuntotontin hyödyntäminen estyy kuntien viranomaisten tiukkoihin tulkintoihin kaa-van käyttötarkoituksesta. Ympärivuorokautisen palveluasumisen sisältäviä uusia asuntoja tarvittaisiin tulevai-suudessakin 2000 – 2500 asuntoa joka vuosi ainakin seuraavien 10 vuoden ajan. Palveluasumisen voimak-kaasti kasvavaan tarpeeseen on kuitenkin mahdoton vastata, jos sopivia tontteja ei ole saatavissa.

  Tontti- ja kustannushaasteista huolimatta positiivistakin kehitystä on ollut nähtävissä kun vapaarahoitteisten hoivakotien rakentaminen on viime aikoina merkittävästi lisääntynyt hoivakoteihin sijoittavien uusien kiinteistö-rahastojen myötä. Myös Tyvenen tavoitteena on toteuttaa parisataa kohtuuhintaista uutta palveluasuntoa joka vuosi niin Ara-rahoituksella kuin vapaarahoitteisestikin. Ammattitaitoisella, vastuullisella ja asiakaslähtöisellä toiminnallamme haluamme olla jatkossakin arvostettu kumppani asiakkaillemme sekä muille sidosryhmille.

  Tyvenen toimintatavasta ja palvelutaloratkaisuista on luettavissa lisätietoa uudistetuilta internet-sivuiltamme (www.tyvene.fi). Sieltä löytyy myös asiakaskokemuksia sekä esite ladattavaksi. Tervetuloa tutustumaan koti-sivuihimme!

  Hyvää kevättä ja kesää toivottaen

  Marja Kokko
  toimitusjohtaja