Tyvene on Kokenut ja ammattitaitoinen palvelutalojen rakennuttaja

Kartoitetaan yhdessä mahdollisuuksia yhteisen palveluasuntohankkeen käynnistämiselle ja laaditaan hankkeelle toteutussuunnitelma.

OTA YHTEYTTÄ

   

  Ikääntyneiden asuminen kustannusten nousun, hoitajapulan ja sote-uudistuksen puristuksessa

  Tyvene täytti 15 vuotta keväällä 2022. Juhlavuotta leimasi Ukrainan sodan aikaansaama epävarmuus ja nopeasti nousseet kustannukset niin rakentamisen, ylläpidon kuin rahoituksenkin osalta. Ikäihmisten asumisen näkökulmasta huolestuttavinta viime vuosina on kuitenkin ollut kriisiytynyt hoitajapula ja hyvinvointialueiden käynnistämisen aiheuttama epätietoisuus tulevista linjauksista ikäihmisten asumiseen ja hoivapalveluihin liittyen.

  Tyvene omistaa 40 palvelu- ja senioritaloa, joissa on yhteensä 2077 asuntoa pääasiassa ikääntyneille. Tyvene-konsernin lähinnä omakustannusperusteisista vuokratuotoista koostuva liikevaihto kasvoi vuonna 2022 edellisestä vuodesta noin 17,7 prosenttia 9,48 miljoonaan (8 M€) euroon pääosin syksyllä 2021 valmistuneen Malminkartanon palvelu- ja senioriasuntojen vuokratulojen kasvun myötä. Palvelutalojemme vuokralaisia ovat hoivapalveluita tuottavat yritykset, kunnat sekä asukkaat. Konsernin kiinteistökannan tasearvo vuoden 2022 lopussa oli 177,6 miljoonaa (179,6 M€) euroa.

  Tyvenen toiminnan lähtökohtana on vastuullinen rakennuttaminen ja kiinteistöjen ylläpito. Tyvenen palvelutalokannasta noin 25 % hyödyntää lämmöntuotossaan kokonaan tai osittain maalämpöä. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan kaikissa uusissa kohteissa hyödyntämään maalämpöä ja muita ympäristö- ja elinkaariystävällisiä ratkaisuja sekä huomioimaan toteutuksessa mahdollisimman paljon myös hiilikuormaa vähentäviä ratkaisuja. Näiden periaatteiden mukaan toteutetun Malminkartanon palvelu- ja senioritalon laina hyväksyttiin vihreän rahoituksen piiriin sen täytettyä pankin kestävän rahoituksen kriteerit.

  Kulunut vuosi on ollut hyvin poikkeuksellista aikaa. Ukrainan sota aiheutti uusia haasteita korkean inflaation, energiakriisin, ylläpitokulujen ja korkojen nopean nousun muodossa. Nämä ovat nostaneet kiinteistöjemme kustannuksia merkittävästi ja samalla myös vuokralaistemme vuokratasoja. Energiakulujen kasvun hillitsemiseksi sekä talvella uhkaavan sähköpulan ennaltaehkäisemiseksi osallistuimme syksyllä 2022 valtakunnalliseen Motivan Astetta alemmas-energiansäästökampanjaan. Kannustimme asukkaitamme osallistumaan energiansäästötalkoisiin ja ohjeistimme niin vuokralaisiamme kuin valvonnassamme olevia huoltoyhtiöitä tekemään taloteknisten koneiden ja järjestelmien säätö- ja huoltotoimet energiatehokkuuden parantamiseksi. Joissain palvelutaloissamme myös lämpötilaa laskettiin 1–2 asteella. Toimenpiteiden seurauksena talvikuukausien (joulukuu-helmikuu) kokonaiskulutus laski yhteensä 5 % edelliseen vuoteen verrattuna.  Lisätietoja vuoden 2022 vastuullisesta toiminnastamme on saatavissa kotisivuilla olevasta vastuullisuusraportistamme.

  Tyvenen-vastuullisuusraportti_2022.pdf

  Koronaviruspandemian alkaessa vihdoin väistyä aktivoimme erityisesti yhteisöllistä asukastoimintaa asukastoimikuntien kautta poistaaksemme senioriasukkaiden yksinäisyyttä ja lisätäksemme asumisviihtyvyyttä. Teimme vuoden aikana myös rahalahjoituksen HelsinkiMissiolle ikääntyneiden yksinäisyyden poistamiseen ja SPR:lle Ukrainan konfliktista kärsivien auttamiseen.

  Viime vuosina voimakkaasti kasvanut hoitajapula on johtanut valtakunnallisesti tuhansien hoiva-asuntojen vajaakäyttöön ja hoivakustannusten nopea kasvu mm. hoitajamitoituksen nousun johdosta on merkittävästi vaikeuttanut ympärivuorokautista hoivapalvelua tarvitsevien ikääntyneiden pääsyä asumispalveluiden piiriin. Kipeästi ympärivuorokautista hoivapalvelua tarvitsevia ikääntyneitä pidetään jopa vastoin omaa tahtoaan kotona, kun hoitajapulan ja kasvaneiden hoivakustannusten vuoksi hoivakotipaikkaa ei löydy. Hyvinvointialueiden käynnistettyä toimintansa vuoden 2023 alusta epävarmuutta ikääntyneiden asumispalveluiden riittävyydestä lisää keskeneräiset palveluverkkosuunnitelmat ja epärealistiset tavoitteet ympärivuorokautisen ja yhteisöllisen asumispalvelun määristä. Haasteensa hyvinvointialueen toiminnan käynnistymiselle tuo myös sotemenojen alibudjetointi, mikä aiheuttanee hyvinvointialueille rahoitusvajetta ainakin ensimmäisille vuosille. Se todennäköisesti lisää entisestään asumispalvelupaikkaa nopeasti tarvitsevien ikääntyneiden määrää, jotka pakon edessä joutuvat asumaan yksinäisinä ja turvattomina omissa kodeissaan ylikuormitetun kotihoidon turvin.

  Asumispalveluiden siirtyessä hyvinvointialueiden päätösvallan piiriin, ei kunnilla ole enää mielekästä eikä ehkä mahdollistakaan varmistaa palveluasuntotonttien riittävyyttä kaavoituksen avulla. Sen vuoksi hyvä yhteistyö ja vuoropuhelu kuntien ja hyvinvointialueiden välillä on jatkossa erityisen tärkeää, jotta ikääntyneiden asumispalvelut sekä luonteeltaan että määrältään vastaavat ikääntyvän väestön asumis- ja palvelutarpeita myös jatkossa. Palveluasumisen haasteiden lisäksi myös senioriasukkaille sopivia keskeisellä sijainnilla olevia kohtuuhintaisia tontteja on viime vuosina ollut erittäin haastava löytää, koska senioriasumiseen luovutetaan erittäin vähän tontteja tarpeeseen ja väestön ikärakenteeseen nähden. Senioriasumisella tuetaan itsenäistä asumista ja parannetaan ikääntyneiden toimintakykyä, mikä edellyttää hyviä lähipalveluita ja julkisen liikenteen helppoa saavutettavuutta.  Kaupunkien tulisikin tonttipolitiikassaan pelkkien puheiden sijaan lisätä huomattavasti enemmän panostusta senioriasumiseen tarjoamalla sijainniltaan hyviä tontteja ikääntyneiden omatoimista aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä edistäviin asumisratkaisuihin. Tyvene haluaa omalta osaltaan olla mahdollistamassa ikääntyneelle väestölle nykyistä paremmat asumisolot tulevaisuudessa.

  Kevätterveisin

  Marja Kokko
  toimitusjohtaja
  Tyvene Oy