Tyvene on Kokenut ja ammattitaitoinen palvelutalojen rakennuttaja

Kartoitetaan yhdessä mahdollisuuksia yhteisen palveluasuntohankkeen käynnistämiselle ja laaditaan hankkeelle toteutussuunnitelma.

OTA YHTEYTTÄ

   

  Ikääntyneiden asuminen kustannusten nousun, rahoitushaasteiden ja sote-uudistuksen puristuksessa

  Tyvene omistaa 40 palvelu- ja senioritaloa, joissa on yhteensä 2077 asuntoa pääasiassa ikääntyneille. Tyvene-konsernin lähinnä omakustannusperusteisista vuokratuotoista koostuva liikevaihto kasvoi vuonna 2023 edellisestä vuodesta noin 18,5 prosenttia 11,2 miljoonaan (9,48M€) euroon pääosin vuokratuottojen kasvun myötä. Uusia palvelutaloja ei valmistunut vuonna 2023. Palvelutalojemme vuokralaisia ovat hoivapalveluita tuottavat yritykset, hyvinvointialueet sekä senioriasukkaat. Konsernin kiinteistökannan tasearvo vuoden 2023 lopussa oli 189 miljoonaa (190,9 M€) euroa. Kiinteistöjen voimakkaaseen korkokustannusten nousuun emme osanneet varautua riittävästi, minkä seurauksena koko konsernin tulos vuonna 2023 oli alijäämäinen ensimmäisen kerran Tyvenen 15 vuotisen historiansa aikana.

  Tyvenen toiminnan lähtökohtana on vastuullinen rakennuttaminen ja kiinteistöjen ylläpito.  Tyvenen palvelutalokannasta noin 25 % hyödyntää lämmöntuotossaan kokonaan tai osittain maalämpöä. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan kaikissa uusissa kohteissa hyödyntämään maalämpöä ja muita ympäristö- ja elinkaariystävällisiä ratkaisuja sekä huomioimaan toteutuksessa mahdollisimman paljon myös hiilikuormaa vähentäviä ratkaisuja. Näiden periaatteiden mukaisesti toteuttaisimme uusia palvelu- ja senioritaloja, mikäli hankkeiden käynnistämistä ei vaikeuttaisi haastava rahoitusmarkkinatilanne. Kohtuuhintaisen markkinaehtoisen rahoituksen sekä valtion tukeman rahoituksen saaminen on viimeisen parin vuoden ajan ollut erittäin haasteellista. Erityisryhmien Ara-rahoituksen saamisen keskeisenä ongelmana on tällä hetkellä Suomen hallituksen linjaukset Aran avustusmäärärahojen merkittävästä pienentämisestä tälle ja tuleville vuosille. Kannattavan, kohtuuhintaisen investointihankkeen toteuttamista vaikeuttaa myös edelleen varsin korkeat rakentamiskustannukset.

  Vuosi 2023 oli korkean inflaation sekä ylläpitokulujen ja korkojen nopean nousun aikaa. Erityisesti korkojen poikkeuksellisen nopea nousu johti uusien asuntohankkeiden täydelliseen tyrehtymiseen, mutta myös olemassa olevan kiinteistökannan rahoituskulujen rajuun nousuun ja suuriin paineisiin nostaa poikkeuksellisen paljon vuokria tulevina vuosina. Kun hoivayrityksiä viime vuosina kiusannut suuri hoitajapula ja siitä pääosin aiheutunut tuhansien hoiva-asuntojen vajaakäyttö näyttäisi olevan vihdoin helpottamaan päin, kuormittaa tulevien vuosien suuret vuokrankorotukset hoivayritysten kannattavuutta edelleen.

  Hyvinvointialueiden vuoden 2023 alusta käynnistyneen toiminnan aiheuttama epävarmuus on vähentänyt halukkuutta uusien palveluasuntohankkeiden toteuttamiseen lähes jokaisen hyvinvointialueen strategisten linjausten korostaessa säästösyistä yhteisöllisen asumisen lisäämistä ja ympärivuorokautisen asumisen vähentämistä. Hyvinvointialueiden palveluverkkosuunnitelmien keskeneräisyys ja säästösuunnitelmat ovat vähentäneet myös hoivayritysten kiinnostusta uusiin palveluasumisen hankkeisiin, erityisesti yhteisöllisen asumisen hankkeisiin, merkittävien taloudellisten riskien takia. Suurimmassa hoivapalvelutarpeessa olevien yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa tilastokeskuksen väestöennusteen 2021 mukaan nykyisestä vuoteen 2030 lähes 30 % ja yli 75- vuotiaiden määrä kasvaa n. 24 %. On erittäin huolestuttavaa, että voimakkaasti kasvavan seniori-ikäluokan tulevaisuuden asumis- ja palvelutarpeita ei oteta laadultaan eikä määrältään hyvinvointialueilla huomioon riittävällä vakavuudella. Kipeästi ympärivuorokautista hoivapalvelua tarvitsevia ikääntyneitä pidetään jopa vastoin omaa tahtoaan yksinäisinä ja turvattomina omissa kodeissaan jonottamassa hoivakotipaikkaa, kun säästösyistä hoivapaikkaa ei tarjota, vaikka tyhjiä hoivapaikkoja olisi tarjolla ostopalveluna hoivayrityksillä. Hyvinvointialueiden suunnitelmilla ja Ara-rahoituksen niukkuudella jätetään seniorikansalaiset suorastaan heitteille niin asumisen kuin hoivapalvelujenkin osalta. Tyvene toivookin, että Suomen hallitus huomioi sekä Ara-rahoituksen tarpeellisuuden erityisesti seniorikansalaisten asumistarpeiden kannalta, mutta myös hyvinvointialueiden rahoitustarpeet hoivapalvelutarpeen voimakkaasti lisääntyessä ikääntyvän väestön määrän kasvaessa.

  Sekä hankerahoituksellisten että Sote-uudistuksen synnyttämien haasteiden vuoksi Tyvene onkin parin viime vuoden aikana keskittynyt pääasiassa olemassa olevan asuntokannan omistamiseen sekä konsernin liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämiseen. Olemme vuonna 2023 laatineet vastuullisuusohjelman ja tehneet sidosryhmille Tyvenen liiketoiminnan vastuullisuudesta kyselyn sekä sen pohjalta olennaisuusanalyysin.  Tulevina vuosina vastuullisuutta edistetään vastuullisuusohjelman mukaisesti ja raportoidaan vuosittain GRI:n vastuullisuusraportin edellyttämällä tavalla. Liiketoiminnan vastuullisuustavoitteista ja -toimenpiteistä on viime vuonna laadittu myös tiekartta vuoteen 2028 saakka. Lisätietoja vuoden 2023 vastuullisesta toiminnastamme on saatavissa kotisivuilla olevasta vastuullisuusraportistamme.

  Tyvenen vastuullisuusraportti 2023

  Senioriasukkaidemme tyytyväisyys on asukastyytyväisyyskyselyn perusteella parantunut edellisvuodesta.  Vastaajien tyytyväisyyden keskiarvo oli 4–4,2 (asteikolla 1–5) ja NPS-luku oli 38. Asukkaat olivat erityisen tyytyväisiä senioritalojen yhteisöllisyyteen ja asukastoimintaan, joka on tavoitteidemme mukaisesti lisännyt asumisviihtyvyyttä. Teimme jälleen myös rahalahjoituksen HelsinkiMissiolle ikääntyneiden yksinäisyyden poistamiseen.  Lisäksi olemme osallistuneet myös Tampereen yliopiston käynnistämään tulevaisuuden senioriasumisen kehittämishankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa ikääntyneiden asumista nykyisestä.

  Palveluasumisen haasteiden lisäksi myös senioriasukkaille sopivia keskeisellä sijainnilla olevia kohtuuhintaisia tontteja on viime vuosina ollut erittäin haastava löytää, koska senioriasumiseen luovutetaan todella vähän tontteja tarpeeseen ja väestön ikärakenteeseen nähden. Senioriasumisella tuetaan itsenäistä asumista ja parannetaan ikääntyneiden toimintakykyä. Se edellyttää hyviä lähipalveluita ja julkisen liikenteen helppoa saavutettavuutta.  Myös kaupunkien tulisi tonttipolitiikassaan panostaa nykyistä huomattavasti enemmän senioriasumiseen tarjoamalla sijainniltaan hyviä tontteja ikääntyneiden omatoimista aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä edistäviin asumisratkaisuihin. Näillä ratkaisuilla Tyvene voi omalta osaltaan olla vastuullisella ja kestävällä tavalla mahdollistamassa ikääntyneelle väestölle nykyistä paremmat asumisolot tulevaisuudessa. Tampereen Niemenrannasta saamamme tonttivaraus toivottavasti mahdollistaa tavoitteemme jatkaa sen kautta senioriasuntojen rakennuttamista haasteista huolimatta.

  Kevätterveisin

  Marja Kokko
  toimitusjohtaja
  Tyvene Oy