Tyvene on Kokenut ja ammattitaitoinen palvelutalojen rakennuttaja

Kartoitetaan yhdessä mahdollisuuksia yhteisen palveluasuntohankkeen käynnistämiselle ja laaditaan hankkeelle toteutussuunnitelma.

OTA YHTEYTTÄ

   

   

  Hankerahoituksen saatavuus vaikeuttanut erityisryhmien palveluasuntojen toteuttamista

  Tyvene Oy:n vuotta 2012 leimasi hankerahoituksen epävarmuus, joka osaltaan on johtanut aiempia vuosia selvästi maltillisempaan kasvuun. Vuosi 2012 oli Tyvenelle edelliseen vuoteen verrattuna myös toiminnallisesti rauhallisempi vuosi. Vuoden 2012 aikana valmistui yksi uusi palvelutalo Kotkaan ja rakenteille lähti palveluta-lot Ouluun, Seinäjoelle, Joensuuhun ja Kouvolaan. Yhtiöllä on omistuksessaan nyt 23 toiminnassa olevaa tehostetun hoivan palvelutaloa, joissa on yhteensä 1233 palveluasuntoa pääasiassa huonokuntoisille ja muis-tihäiriöisille ikääntyneille. Tyvene -konsernin liikevaihto kasvoi viime vuonna maltillisesti 4,7 miljoonaan euroon ja tasearvo on vuoden 2012 lopussa n. 110 miljoonaa (95,8 M€) euroa.

  Tyvene Oy:tä pidetään yhteistyökumppaneiden keskuudessa ammattitaitoisena ja luotettavana kiinteistön-omistajana. Tyvene Oy:n maine on hyvä ja tunnettuus on lisääntynyt, mutta erityisesti kunnissa yhtiön tunnet-tuutta pyritään edelleen parantamaan ja yhteistyötä lisäämään mm. osallistumalla sijoittajakilpailuihin ja toteut-tamalla tehostetun hoivan palvelutaloja kuntien tarpeisiin. Ympäristöministeriön ja kuntaliiton suositusten mu-kaisesti välivuokraus ja kuntien tekemät ns. sijoittajakilpailut tulevat epäilemättä merkittävästi lisääntymään tulevaisuudessa.

  Keväällä 2012 Ministeri Kiuru asetti selvitysmiehen laatimaan raportin kilpailuneutraliteettikysymyksistä sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran toiminnan lainmukaisuudesta palvelutalojen rahoituksen osalta. Raportin seurauksena Ministeri Kiuru ilmaisi huolensa asukkaiden asumisturvan pysyvyydestä hoivakilpailu-tuksen yhteydessä, mikä johti Aran lisäämään rahoituksensa ehtoihin kunnan oikeuden vaihtaa halutessaan hoivantuottajaa palvelutaloissa. Ko. ehto rajoittaa kiinteistönomistajan sopimusvapautta ja lisää vuokrausris-kiä, mikä saattaa vaikuttaa kiinteistönomistajien kiinnostukseen toteuttaa uusia kohtuuhintaisia palveluasunto-ja ilman välivuokrausta.

  Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluasuntojen tarve kasvaa jatkuvasti, mut-ta erityisesti Ara-rahoituksen saatavuus tulevaisuus on entistä haastavampaa tiukentuneiden suunnitteluohjei-den ja -määräysten sekä niiden seurauksena rakentamiskustannushaasteiden vuoksi. Myös vapaarahoitteisten kohteiden osalta rahoituksen ehdot ovat merkittävästi kiristyneet, mikä heikentää vapaarahoitteisten kohtei-den kannattavuutta ja investointien houkuttelevuutta. Eri valvontaviranomaisten ( Ara, Avit, Valvira jne) laatu-kriteerien ja asuntojen rakentamismääräysten jatkuvasti kiristyessä ja hankekoon samalla pienentyessä erityis-ryhmien asuntojen hankemäärät tullevat tulevaisuudessa todennäköisemmin vähenemään, mikä on kasvavaan tarpeeseen nähden huolestuttava suuntaus. Esimerkiksi ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen tarve on vuosittain 2000 uutta asuntoa, josta tänä vuonna Ara-rahoituksen sai n. 1200 asuntoa. Asuntomäärä oli tällä jakokierroksella noin kolmanneksen vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

  Tänä vuonna ARAn investointiavustuksia myönnettiin yhteensä noin 86 M € 2900 asunnolle, mikä oli edelli-seen vuoteen verrattuna n.1200 asuntoa vähemmän. Viime vuoden tapaan erityisesti pienet (15 asuntoiset) kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien hankkeet asetettiin etusijalle opiskelijoiden, nuorten ja asun-nottomien hankkeiden ohella. Näyttäisi myös siltä, että kunnat ovat aiempaa aktiivisemmin panostamassa erityisryhmien asumisen toteuttamiseen muun kohtuuhintaisen asuntotuotannon sijaan.

  Tyvenen tavoitteena on jatkossakin toteuttaa uusia palveluasuntoja n.100-200 asuntoa /vuosi. ARAn inves-tointiavustus- ja korkotukilainavarauksia Tyvene-konserni sai tänä vuonna kahdelle uudelle palveluasunto-hankkeelle. Hankkeista toinen toteutetaan kehitysvammaisille ja toinen ikääntyneiden käyttöön. Uusien hank-keiden rakennustyöt on tarkoitus käynnistää syksyn 2013 aikana.

  Hoivapalvelua tuottavien yhteistyökumppaneiden kanssa on usean vuoden ajan tehty hedelmällistä, kehitys-henkistä yhteistyötä uusien entistä parempien palvelutalohankkeiden toteuttamiseksi. Asukas- ja käyttäjätyy-tyväisyystutkimuksen mukaan Tyvene Oy:n omistamissa palvelutaloissa asuvat asukkaat omaisineen, kuten
  myös henkilökunta ovat pääosin erittäin tyytyväisiä palvelutaloihimme. Erityisesti palvelutalojemme turvalli-suus, viihtyisyys sekä asuin- ja yhteistilojen soveltuvuus ikääntyneiden asumiseen saa kiitosta.

  Myös kuntien, rahoittajien, viranomaisten ja muidenkin kumppaneidemme kanssa tehty yhteistyö on ollut hy-vää ja tuloksellista. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme !

  Vuoden 2013 aikana Tyvene Oy:n tavoitteena on erityisesti kuntien keskuudessa vakiinnuttaa asemaa merkit-tävänä ja arvostettuna palveluasuntojen rakennuttajana-omistajana ja vuokranantajana. Työmme laadukkaiden, energiatehokkaiden ja viihtyisien uusien palvelukotien toteuttamiseksi jatkuu tänäkin vuonna.

  Yhteistyöterveisin!

  Tyvene Oy

  Marja Kokko
  toimitusjohtaja